صفحه اصلی / شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن

بر اساس ماده 5 اساسنامه انجمن، کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

1- تابعیت ایران.
2- شاغل در حرفه یا صنعت تولیدکنندگان، سازندگان، مجریان، مشاوران، محققین و نصابان، در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل تاییدیه فنی از مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن یا پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن کشور و یا مراجع ذیصلاح دیگر.
3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت بطور مرتب.
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.
تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

Call Now Button